Image

15 мин дургузунда
долгаптар бис

Харылзажыр медээлел

Харылзажыр медээлел

Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151
(мебель фабриказының чоогу)

15 мин дургузунда
долгаптар бис

8 (905) 920 48 48

8 (905) 920 48 48

с 9:00 до 18:00, без выходных

Сайтының дылы

Русский
Тувинский
Image
Русский
Тувинский

Чук соңгаларны
Тыва Республикага садары
болгаш тургузары магадылалдыг

Эптиг байдалыңар - бистиң херээвис

Чук соңгалар шилиирде дуржулгавыс-биле үлежир бис

Чук соңгалар шилиирде
дуржулгавыс-биле үлежир бис

Шынар биле комфорттумагадылап тур бис

Шынар биле комфортту
магадылап тур бис

Чук соңгаларның дужаарыболгаш эптээри хусаа ёзугаар

Чук соңгаларның дужаары
болгаш эптээри хусаа ёзугаар

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.

Окна от компании АМПИР

Рассрочка от компании
Image

Кызылда 11 чыл ишти соңгалар тургузуп турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис

Image

Чук соңгаларның быжыын хынаар үезинде - кыжын - хагдына бербес бис

Image
Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер
гарантируем уровень сервиса и качество товаров
Мы не закрываемся на зимний сезон
Мы не меняем расположение офиса
Кызылда 11 чыл ишти соңгалар тургузуп турар болгаштың, ажык-дуза база кылган чүүлдерниң шынарын магадылап турар бис
Чук соңгаларның быжыын хынаар
үезинде - кыжын - хагдына бербес бис
Офистиң турар черин база телефон дугаарын өскертпейн турар бис, бисти черле белен тып алыр силер

Заявка на замер онлайн

Запишитесь на бесплатный замер онлайн через наш сервис

Интернет-магазин Ампир

Большой ассортимент окон и дверей (входных и межкомнатных), комплектующих и расходных материалов

Хиты продаж

Дверь межкомнатная L26
Дверь межкомнатная
L26
Размер 600 (700, 800, 900)*2000.
3 200 руб.
Уплотнитель для профиля KBE
Уплотнитель для
профиля KBE

Р229 (рама, створка)
за 1 м
50 руб.
Входная дверь для квартир Сопрано
Входная дверь для
квартир Сопрано
Тип двери: металл/МДФ
Цвет металла: антик медь
11 900 руб.
Входная дверь для частных домов Термо 3к
Входная дверь для
частных домов Термо 3к
Толщина полотна 100 мм
Толщина коробки 117 мм
24 300 руб.

Полный каталог можно посмотреть по ссылкам ниже:

Бүзүрелдиг дужаакчы - шынарның үндезини

Image

Чүгле МАСО фурнитуразын болгаш VEKA деп соңганың профильдиг системазынын ажыглап турар бис

Image

Чук соңгалар Кызылдың кадыг-дошкун агаар-бойдузу болгаш чылдар-биле ажыглаашкын-биле хынаттынган

Image

Соңгаларның чугу саргарбас, соңга дошталбас, өттүр хадытпас

Image

Соңганың фурнитуразын эки таарыштырып ап болур, божаңнавас, үрелбес

Используем только фурнитуру MACO
Окна проверены суровой экологией
Пластик окон не желтеет
Фурнитура хорошо регулируется

Чүгле МАСО фурнитуразын болгаш VEKA деп соңганың профильдиг системазынын ажыглап турар бис

Чук соңгалар Кызылдың кадыг-дошкун агаар-бойдузу болгаш чылдар-биле ажыглаашкын-биле хынаттынган

Соңгаларның чугу саргарбас, соңга дошталбас, өттүр хадытпас

Соңганың фурнитуразын эки таарыштырып ап болур, божаңнавас, үрелбес

Наши работы

Чук соңгаларны эвес, а херээңер шиитпирин садып турар бис

11 чылдыг дуржулга силерниң талаңарга берге чүүлдерни эң биче күжениишкиннер-биле шиитпирлеп аарын чөпшээреп турар

Чук соңгалар шилиирде дуржулга-биле үлежип, шиитпирин айтып бээр бис, база ынчалдыр шынарын болгаш эптиин магадылап бээп бис

Чук соңгалар шилиирде дуржулга-биле үлежип, шиитпирин айтып бээр бис, база ынчалдыр шынарын болгаш эптиин магадылап бээп бис

окна кызыл

«Чиик өртектен өөрүшкүге бодаарга, багай шынардан хөңнү калырының узуну үр»

 
    Генри Форд
пластиковые окна в кызыле

«Чиик өртектен өөрүшкүге бодаарга, багай шынардан хөңнү калырының узуну үр»

 
 Генри Форд  

Сөзүвүс дээш харыысалгалыг бис

Силерниң менеджерлеривис-биле дугуржулгаңар бүрүзү - бистиң компаниявыс-биле дугуржулгавыс.
Шупту дугуржулгалар ниити санаашкын системазынга чагыртып турар, ынчангаш соңгалар чагыдылгазының шупту чадаларында частырыглар турбасСорулга бүрүзүнге тускай соңга херек

Окно WHS 4-x камерный профиль

Экономнуг

WHS деп чук соңга, 4 камералыг профиль
Хемчээлдери: 1100*1100 мм
өңү: ак
стеклопакет: 32 мм
Бадып-көдүрлүп турар хаалгалыг соңга,
сээк шүүр четки чок
Фурнитура: МАСО
Стандарт туда

5 730 Р өрү

үзүктеп төлээр
950/ай өрү.
Окно WHS 4-x камерный профиль

Стандарт

VEKA деп чук соңга, 3 камералыг профиль
Хемчээлдери: 1100*1100 мм
өңү: ак
стеклопакет: 32 мм
Бадып-көдүрлүп турар хаалгалыг соңга,
сээк шүүр четки чок
Фурнитура: МАСО
Стандарт туда / Өйлээн туда

6 370 Р өрү

үзүктеп төлээр
1060/ай өрү.
Окно WHS 4-x камерный профиль

Премиум

VEKA деп чук соңга, 5 камералыг профиль
Хемчээлдери: 1100*1100 мм
өңү: ак
стеклопакет: 42 мм
Бадып-көдүрлүп турар хаалгалыг соңга,
сээк шүүр четки чок
Фурнитура: МАСО
Стандарт туда / Өйлээн туда

7 330 Р өрү

үзүктеп төлээр
1220/ай өрү.

Ондак биле бергелерни бодувусче ап алыр бис

Image
Image
Акша камналгазы - 50 рубль дээш, Абаканче аян-чорук кылыр, Кызылче чедирери дугайында айтырыгларны шиитпирлээр,  эптелге бригадазын тывар, четчелээр материалдар тывар, садар дээш үе, мага-бот, нерв күжүн чарыгдаар ужурга таваржыр силер. Туңнелинде, соңга херээнге дүүшпези деп оондак тыптыр, орукка соңга үрели бээп болуп, а ооң эптеп тургузарының магадылалы чок болур.

Чук соңгаларны Ампирден чагыдарда, чүгле ийи чүүл кылыр силер: долгааш, бис-биле керээ чарар силер, - артканын бис харыылаар бис. Түңнелинде долу бөлүк дузаны, белен, чук соңгаларның стандартка база өске херек негелделерге дүгжүрүнүң магадылалын алыр силер.

Акша камналгазы - 50 рубль дээш, Абаканче аян-чорук кылыр, Кызылче чедирери дугайында айтырыгларны шиитпирлээр,  эптелге бригадазын тывар, четчелээр материалдар тывар, садар дээш үе, мага-бот, нерв күжүн чарыгдаар ужурга таваржыр силер. Туңнелинде, соңга херээнге дүүшпези деп оондак тыптыр, орукка соңга үрели бээп болуп, а ооң эптеп тургузарының магадылалы чок болур.

Чук соңгаларны Ампирден чагыдарда, чүгле ийи чүүл кылыр силер: долгааш, бис-биле керээ чарар силер, - артканын бис харыылаар бис. Түңнелинде долу бөлүк дузаны, белен, чук соңгаларның стандартка база өске херек негелделерге дүгжүрүнүң магадылалын алыр силер.

Санаашкын 1100*1100 мм хемчээлдерлиг чук соңгаларга кылдынган.
Соңгалар ак өңнүг, 3 камералыг профильден кылдынган
(чаңгыс бадып-көдүрлүп турар хаалгалыг, сээк шүүр четки чок). Түүзүнче иштики ийлер, калбаа 250 мм соңганың адаккы эргини кирип турар. Өртээнче хуу, ыяш бажыңга соңганы тургузары кирип турар

Соңга хемчээрин чүгле профессионалга бүзүреп дагзыр бис

Image
Соңгалар хемчээлин ап турда эргежок чугула чүс-чүс нарын барымдаалар тыптыр. Шын эвес хемчээл бергелерге чедирер, соңганы катап чагыдар апаап болур. Ынчангаш, ол ажылды чүгле 8 чыл дуржулгалыг специалист кылыр. Дуржулга кончуг ылаптыы-биле хемчээлин илередир, база соңга эптелгезинде чүү херек апаарын баш бурунгаар билдире бээр. Соңганы ажыглаарга эптиин, чижээ, чук соңганы эптиг чуур ужурун, база специалист санап көөр.
Өске бүгү аар-саар чүведен аңгыда соңганы долгандыр турар хааржактың эргежок чугулазын сүмелеп бээр бис. Ону чагыкчының материалдарндан халас чыып бээр бис. Баш бурунгаар билдинмес чүве илереттинип кээр-даа болза, харыысалганы чагыдыкчыже шилчитпес бис, дугурушкан өртээ өскерилбес.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.

Силерниң дылыңарга чугаалажып тур бис

Чук соңга чагыдып тургаш, орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

 пластиковые окна

Силерниң дылыңарга чугаалажып тур бис

Image

Чук соңга чагыдып тургаш, орус азы тыва дылга сүме ап болур силер

Шынар хыналдазында 4 эптелге бригадазы бар

пластиковые окна в кызыле
Практика көргүзүп турары-биле, чук соңга эптелгезин өске черге чагыдып алырыңарга, эптекчилер силерже чедипкээр деп магадылал кым-даа бербес. Бистиң компанияның штадында 4 мергежилдиг эптелге бригадазы бар, олар стандарт база корум-чурум ёзугаар ажылдап турарлар. Кылган ажылдың чуруу, хол үжүү салдынганы, ажыл кылдынганы дугайында доктаал, клиентиден санал бар турда, ынчан ажыл кылдынган деп санаттынар, ынчан эптекчилер шалыңын алыр. Бистиң ажылывыстың шынары, эптекчилерниң ажылының харыысалгазы база хуусаа иштинге ажылды бүдүрери - ажылывыстың тускай системага чагыртканы магадылап турар.

Чук соңгаларның дужаары болгаш эптээри хусаазын ашпас

Соңгаларны чедиргеш, тургузар үезин эгезинде-ле билип алыр силер. Хуусаа ёзугаар кылдынмас болза, чиигелделер бээр бис.

"Арыг-силиг" болгаш "ээлдек" соңга эптелгези

Соңга тургузар специалист тускай хептиг кээр, эптелге девискээринге шывыг чадып каар.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.
Харылзажыр медээни арттырып тургаштың, хар-назы четкен деп бадыткааш, хуу медээлелиңер ажыглаарын чөпшээрежип турар силер.
Image

Бистер-биле харылзаа / ХАРЫЛЗАА

Тыва Республика, Кызыл хоорай, Оюн Күрседи кудумчузу, 151
(мебель фабриказының чоогу)
сот.: 8 (905) 920-48-48
Viber, WhatsApp, Telegram: 8 (923) 214-32 62
E-mail: zakazokna@ampir17okna.ru

Ажылдаар шактары

ЧАЙ / ЧАЙЫН
Понедельник - пятница 9-00 - 18-00
Суббота, воскресенье 10-00 - 16-00
КЫШ / КЫЖЫН
Понедельник - пятница 9-00 - 17-00
Суббота, улуг-хүн 10-00 - 16-00
© 2018 "АМПИР" . Все права защищены
https://vk.com/ampir_17 https://www.instagram.com/ampir_kzl/
Image

Please publish modules in offcanvas position.

Заказать звонок

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать бесплатный замер

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать окно

Оставьте ваш номер телефона и мы перезвоним вам в течение 15 минут, а также согласуем бесплатный выезд специалиста на замер в удобное для вас время.

Заказать окно

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.

Чук соңганы халас хемчээрин чагыдар

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халас соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келир.

Долаптарын чагыдып алыр

Силер-биле харылзажыр телефонуңар дугаарын арттырып каарыңарга, 15 мин дургузунда долгаптар бис, халаска соңгалар хемчээр кижи силерге эптиг үеде чедип келирин дугуржуп алыр бис.